Bewijs van aanbetaling en reservering koopcontractkittens

Cattery Dreams of Heaven
Fam.Jansen (verkoper/fokker)
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
dreamsofheaven@ziggo.nl
http://www.dreamsofheaven.nl/

 

De koper van het kitten/de kat, waarop dit contract betrekking heeft, verklaart middels zijn/haar handtekening akkoord te gaan met alle bepalingen in dit contract, dit contract is derhalve bindend.

Koper:
Adres:
telefoonnummer:
http://

Naam kat/kitten: Dreams of Heaven.........
Ras/kleur:
vader:
moeder:
Geboren op:
Chipnummer:
Stamboomnummer: aangevraagd

Fokker verklaart hierbij dat bovengenoemde kat/kitten op het moment van verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door de dierenarts, volledig gezond is en vrij van ziekten,afwijkingen en enigerlei parasieten en/of huidaandoeningen. Voor zover bekend komen er in de lijn van de genoemde kat geen erfelijke afwijkingen voor die de gezondheid van de kat nadelig kunnen beïnvloeden. Indien de koper de genoemde kat/kitten opnieuw wenst te laten testen, moet dit gebeuren de eerstvolgende werkdag na de overdracht. Dit geldt ook voor eventuele gezondheidsonderzoeken. Dergelijke testen en onderzoeken moeten worden gedaan door een erkende dierenarts. Mocht bij een dergelijk onderzoek blijken dat bovengenoemde kat op het moment van verkoop niet in goede gezondheid verkeert, dan moet dat schriftelijk door de erkende dierenarts, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van gevonden ziekte(n) of afwijking(en) worden verklaart. Een dergelijke brief moet door de dierenarts worden ondertekend, alleen een stempel wordt niet geaccepteerd. Als bovengenoemde kat/kitten, na overdracht in kittensaanraking komt met andere katten, kan de fokker niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tijdens onderzoek geconstateerde ziekten. Indien een dierenarts op bovenvermelde wijze verklaart dat bovengenoemde kat/kitten niet gezond is en ook niet in aanraking is geweest met andere katten, dan is koper gerechtigd bovengenoemde kat binnen 24 uur na onderzoek terug te brengen bij de fokker. Fokker zal het aankoopbedrag exclusief kosten terug betalen. Fokker behoudt het recht het kitten door een tweede dierenarts te laten onderzoeken.
De aansprakelijkheid van fokker voor eventuele gebreken, is beperkt tot terugname van de kat, dierenartskosten worden door fokker niet vergoed. Fokker zal met koper een schaderegeling treffen, wanneer blijkt dat het kitten binnen 1 jaar na aankoop zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van verkoop niet zichtbaar waren en derhalve niet bekend waren bij fokker en koper, virussen uitgesloten. Men zal dan van de fokker een ander kitten toegewezen krijgen.Het moet dan door een erkende dierenarts schriftelijk, op officieel briefpapier met redenen en vermelding van de gevonden afwijkingen worden verklaart. Een dergelijke brief dient door de onderzoekende dierenarts met de hand te worden ondertekend. Koper verklaart dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van de genoemde kat te bevorderen. Dit houdt minimaal in dat de genoemde kat/kitten:

*vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi,
*niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer,
*gezonde en gevarieerde kattenvoeding zal krijgen,
*de eerst drie maanden uitsluitend kittenbrok o.a. Purizon, Smilla, Concept for live,
*kitten en British shorthair, dagelijks gekookte vis en kip ( geen rauw vlees ),
*indien nodig medische hulp zal krijgen,
*onder geen beding ontnageld zal worden.

Het kitten is eenmaal geënt door fokker en volledig ontwormd en heeft een Europees passpoort, koper verplicht zich de jaarlijkse entingen te herhalen en tweemaal per jaar te ontwormen. Kittens verkocht aan liefhebbers mogen niet worden ingezet om mee verder te fokken. Indien de koper door omstandigheden niet meer in staat is voor de kat te zorgen heeft de fokker het recht om met koper vervangend tehuis te zoeken of de kat terug te nemen. Wanneer U de kat terug brengt naar fokker, zal deze na herplaatsing bij derde het ontvangen bedrag voor de kat, minus € 5,= verblijfskosten per dag en eventuele dierenartskosten met U verrekenen. U zal de kat niet zonder medeweten van de fokker verkopen of naar het asiel brengen. Kittens verkocht aan fokkers mogen onder geen beding ongecastreerd herplaatst of doorverkocht worden, bij ongecastreerde herplaatsing bent u de fokker € 1.000,= schuldig. Bij iedere verhuizing brengt U de fokker hiervan op de hoogte.

kittens

Vakanties o.i.d.
Wanneer men wil dat het kitten langer bij de fokker verblijft dan de 13e week is dat altijd in overleg met de fokker.
De kosten bedragen voor een kitten 5,- per dag.

De verkoopprijs van het kitten bedraagt € .......,=, het kitten verlaat het nest wanneer het 12/16 weken oud is, echter binnen twee weken nadat fokker de koper heeft benaderd dat deze kan worden opgehaald.

De aanbetaling bedraagt € ......,=, deze is voldaan op .................. te Oudenbosch, het restant zal worden betaald wanneer het kitten wordt opgehaald.
Ziet de koper af van de aankoop van het kitten, om wat voor reden dan ook, is de aanbetaling voor de fokker. Fokker kan ten alle tijden de koop annuleren.

Aldus in tweevoud opgemaakt en overeengekomen te Oudenbosch,

d.d:
Naam koper:
Adres:
Woonplaats:
Land:
Tel.nr:

Handtekening koper:

Handtekening fokker:

De nieuwe eigenaar is volledig aansprakelijk voor de kat vanaf het moment van aanschaf. Alle juridische kosten voortvloeiend uit overtreding tegen de in dit contract opgenomen bepalingen en afspraken, komen voor rekening van de koper.

banner dreams of Heaven